Mätsäsongen för radon är snart här, och det är en perfekt tid att genomföra en radonmätning för att säkerställa en hälsosam och radonfri inomhusmiljö.

Det är en enkel process att mäta radon! Du kan enkelt beställa ackrediterade radondosor för långtidsmätningar, vilket är den mest tillförlitliga metoden för att mäta radon och ger dig ett pålitligt årsmedelvärde. När du har fått radondosorna hemskickade, placerar du dem enligt de medföljande instruktionerna. Mätningen bör pågå under minst 60 dagar och genomföras under perioden oktober till april, då eldningssäsongen pågår. När mätperioden är avslutad, skickar du tillbaka dosorna för analys. Efter cirka en vecka kommer du att få en mätrapport som tydligt visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

En radonmätning är ett viktigt steg för att fastställa om ditt boende har ett radonproblem. Om resultaten är godkända, har du ett bevis på en hälsosam och trygg boendemiljö. Om mätningen istället avslöjar att radonhalterna överskrider gränsvärdet behöver du åtgärda problemet.

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Strålskyddsmyndigheten uppskattar att omkring 500 personer i Sverige får lungcancer på grund av radon varje år, och av dessa är 90 procent rökare. 

Folkhälsomyndigheten har fastställt att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) i bostäder och allmänna lokaler, eftersom radon utgör en hälsorisk. I Sverige finns närmare 400 000 bostäder med förhöjda radonhalter i inomhusluften, och det enda effektiva sättet att upptäcka radon är genom att utföra en mätning.

Radon kan komma från olika källor, inklusive marken, byggmaterial och kranvatten. Den vanligaste orsaken till radon i inomhusluften är markradon. Byggmaterial av blåbetong, en uranrik lättbetong som producerades och användes mellan 1929 och 1975, är den största radonkällan bland byggmaterialen. Därför är det viktigt att vara medveten om dessa källor och genomföra en radonmätning för att säkerställa ett hälsosamt boende.

You may also like