En radonmätning utförs för att fastställa närvaron av radon i ett hus, lokal eller byggnad. Radonhalten mäts i Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter luft i rummet. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten har det högsta tillåtna radonhalt i inomhusmiljön satts till 200 Bq/m3.

Syftet med en radonmätning att fastställa om radonhalten i bostaden eller lokalen är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Radon kan ha olika ursprung, exempelvis från marken (markradon), byggnadsmaterial (blåbetong) och vatten. Beroende på källan till radon finns det olika metoder för radonsanering.

Radon är en farlig gas som kan skada celler och öka risken för cancer. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon i Sverige cirka 500 fall av lungcancer varje år. Rökare har en högre risk att drabbas av radonrelaterad lungcancer, och cirka 90% av de drabbade är rökare. Radon är den främsta orsaken till lungcancer i Sverige efter rökning, vilket gör det viktigt att regelbundet mäta radonhalten i hemmet och vidta lämpliga åtgärder vid behov. Forskning har visat att vissa djur, särskilt gnagare, också kan påverkas av radon och utveckla lungcancer. Det finns dock mindre information om huruvida andra djur påverkas av radon och om de är lika känsliga som människor eller gnagare. I allmänhet är det dock viktigt att minska exponeringen för radon så mycket som möjligt, både för människor och djur, genom att genomföra radonmätningar och eventuella åtgärder för att minska radonhalten i inomhusmiljön.

Det finns flera metoder för att mäta radonhalten i inomhusluften, men den vanligaste metoden är att använda en radonmätare, även kallad radondosa. Mätningen bör pågå i minst två månader, och helst tre, under eldningssäsongen som löper från den 1 oktober till 30 april. Att mäta radonhalten själv är en enkel process och mätdosor kan köpas från ackrediterade företag och mätlaboratorier.

Det är rekommenderat att utföra en radonmätning i bostäder under följande omständigheter: vid köp av hus, vid renoveringar eller byten av ventilation- eller värmesystem, vid nybyggnation och om det har gått mer än tio år sedan senaste mätningen.

You may also like