Radon är en osynlig och luktfri gas som naturligt bildas i marken och kan tränga in i våra hem. Det är nu, under den kallare årstiden, som radonhalten kan öka inomhus, och det är därför hög tid att genomföra en radonmätning för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när uran bryts ner i jorden. När radon frigörs från marken kan det tränga in i byggnader och ackumuleras i inomhusluften. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer, och radon betraktas som den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Under hösten och vintern spenderar vi mer tid inomhus och ventilerar mindre. Detta, i kombination med att värmen är på och fönster hålls stängda, skapar en miljö där radon lätt kan ackumuleras till farliga nivåer. Därför är det under denna tid av året särskilt viktigt att genomföra radonmätningar för att identifiera och åtgärda eventuella problem.

Om radonhalten i ditt hem är högre än de rekommenderade gränsvärdena, bör åtgärder vidtas för att minska exponeringen. Åtgärder kan innefatta förbättringar av ventilationssystemet, tätningsarbeten i byggnadens grund eller installation av radonsug.

Att genomföra en radonmätning under hösten är en viktig åtgärd för att säkerställa en trygg inomhusmiljö. Radon, även om det är osynligt och luktfritt, utgör en potentiell hälsorisk som inte får ignoreras. Genom att vara medveten om radon och vidta förebyggande åtgärder kan vi skydda våra hem och vår hälsa. Så låt hösten bli säsongen för radonmätning och skapa en hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj.

Radonmätning i villor, hus och radhus bör genomföras under perioden 1 oktober till 30 april, känd som eldningssäsongen. Mätningen bör sträcka sig över minst två månader för att säkerställa ett pålitligt årsmedelvärde. I bostäder och lokaler avsedda för allmänna ändamål är det etablerade riktvärdet för radonhalten 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. Om radonhalten överskrider de fastställda gräns- och riktvärdena krävs en utredning för att identifiera orsakerna till de förhöjda nivåerna. Det är av yttersta vikt att fastställa källan till radon för att kunna implementera relevanta åtgärder.

Relaterad information
Radon messen

You may also like